Protocol Accidents FCBQ (grans)

pdf_235x235

 

logo fcbq                     logo allianz                             logo aeon

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS PER EL COL.LECTIU “B” (Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de Totes les categories i Jugadors/es de les Categories Sènior, Sots-25, Sots-21, Juniors i Lleure de clubs.
POLISSA 037520743 (GRUP 1)

OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la practica esportiva, en els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny.
Les Assistències Mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en els centre mèdics o per els facultatius concertats amb l’entitat asseguradora.
Només en cas d’Urgència Vital es podrà assistir directament al centre sanitari mes proper i sempre d’acord amb els termes especificats en l’Apartat “URGÈNCIA CLÍNICA VITAL” d’aquest protocol.

ASISTÈNCIA D’URGÈNCIES:

 • S’entén com a tal l’atenció sanitària de la que la seva demora pugui comportar agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d’acudir immediatament en el moment posterior a l’accident, sempre i quan aquesta assistència sigui Objecte de l’Assegurança i dins les primeres 24 hores des de que es produeix l’accident.
 • En aquest cas el federat haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores

902 102 687

      on  la  companyia   coordinarà   l’assistència   d’urgències  en   un  centre  concertat   tot
facilitant el número de sinistre i d’autorització corresponent.

 • El federat haurà de comunicar en el moment de la trucada les seves dades, Nom i Cognoms, Número de llicència i el Número de pòlissa (Totes aquestes dades apareixen a la llicència del federat).
 • Per rebre assistència en el centre mèdic caldrà que el federat s’acrediti amb la seva llicència i aporti el número d’autorització facilitat per la companyia.
 • Comunicació posterior OBLIGATÒRIA de l’assistència d’Urgència.
 • El federat haurà de remetre el comunicat d’accident d’Urgència prèviament descarregat de l’aplicació de llicències, el qual haurà d’estar degudament complimentat, signat i segellat juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques, si n’hi haguessin a:

siniestros.federaciones2aon.es

 • Per el seguiment del sinistre es molt important que els camps “Email seguiment” i “Telèfon seguiment” estiguin correctament omplerts doncs aquests seran la via de comunicació directa amb el federat, per aquest motiu i a fi d’agilitzar la gestió de tràmits recomanem que el Email i Telèfon de seguiment siguin els del lesionat, o en cas de ser menor d’edat els del seu pare/mare o tutor.

protocol 1 FCBQ

 • La companyia no donarà cap autorització posterior (proves diagnostiques, visites de control, etc..) fins que s’hagi realitzat la comunicació posterior OBLIGATÒRIA del sinistre.
 • Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia (asistenciacolectivos@allianz-assistance.es) i aquesta enviarà l’autorització corresponent al Centre Mèdic sol·licitant i al federat.

ASSISTÈNCIA AMBULATÒRIA:

 • L’accident haurà d’esser comunicat a la major brevetat possible i en un termini màxim de 7 dies a la plataforma de Aon Federaciones Deportivas. A tal efecte el federat haurà de remetre el comunicat d’accident Ambulatori prèviament descarregat de l’aplicació de llicències, el qual haurà d’estar degudament complimentat, signat i segellat a:

siniestros.federaciones@aon.es

 • Per el seguiment del sinistre es molt important que els camps “Email seguiment” i “Telèfon seguiment” estiguin correctament omplerts doncs aquests seran la via de comunicació directa amb el federat, per aquest motiu i a fi d’agilitzar la gestió de tràmits recomanem que el Email i Telèfon de seguiment siguin els del lesionat, o en cas de ser menor d’edat els del seu pare/mare o tutor.

protocol 1 FCBQ

 • Es procedirà a l’obertura del expedient i desprès d’analitzar-lo per part de l’asseguradora es donarà resposta al federat i l’autorització d’assistència si fos objecte de la cobertura.
 • Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia (asistenciacolectivos@allianz-assistance.es) i aquesta enviarà l’autorització corresponent al Centre Mèdic sol·licitant i al federat.
 • Per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte dins l’horari de Dilluns a Divendres de 9:00 a 18:00 hores en el telèfon: 932 933 915.

URGÈNCIA CLÍNICA VITAL:

 • Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari mes proper. Un cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic concertat.
 • En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels costos de l’atenció prestada.
 • La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
 • El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstancia remeten el comunicat d’accident d’Urgència prèviament descarregat de l’aplicació de llicències, el qual haurà d’estar degudament complimentat, signat i segellat, juntament amb els informes mèdics i prescripcions mèdiques si n’hi haguessin i copia de la seva llicència a:

siniestros.federaciones@aon.es

 • Per el seguiment del sinistre es molt important que els camps “Email seguiment” i “Telèfon seguiment” estiguin correctament omplerts doncs aquests seran la via de comunicació directa amb el federat, per aquest motiu i a fi d’agilitzar la gestió de tràmits recomanem que el Email i Telèfon de seguiment siguin els del lesionat, o en cas de ser menor d’edat els del seu pare/mare o tutor.

protocol 1 FCBQ

pdf_235x235